Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929


DE WERKTIJDEN VAN DE GEMEENTE-ARBEIDERS TE MILL OMSTREEKS 1929

We vinden het tegenwoordig vanzelfsprekend dat er een 40-urige of minder werkweek is, dat we minimaal een aantal weken betaald verlof hebben en dat we zelfs vakantie toelage krijgen.
Dit is beslist wel anders geweest; een voorbeeld daarvan treffen we aan in het gemeente archief te Mill. De burgemeester van Beers had de gemeente Mill om inlichtingen gevraagd en hij ontving van de secretaris van Mill, de heer H. Verstraaten, het volgende memorandum.

Onze arbeiders werken van 7 uur 's-morgens tot 7 uur 's-avonds gedurende 10 uren, de wegwerkers 8 uren. 's-Winters natuurlijk minder. De wegwerkers hebben recht op twee vrije dagen per jaar met behoud van loon, de andere arbeiders hebben geen recht op vrije dagen. Op de kerkelijke feestdagen ( hieronder vallen ook bijna alle vroeger afgeschafte heiligdagen) wordt niet gewerkt en ook geen loon uitbetaald aan de gewone arbeider; de wegwerkers hebben steeds hun vast weekloon, afgezien van feestdagen,
Als we dit nu lezen denk ik niet dat we tegenwoordig mogen klagen.

Auteur P. Schoonhoven