Toponymen schepenbank Mill


TOPONIEMEN SCHEPENBANK MILL

Inleiding
Bij de archiefdienst beschikt men zo langzamerhand over een nog steeds groeiend kaartsysteem van toponymen of benamingen van stukken grond, wegen en wateren en soms huizen, die voorkomen op oude kaarten en staan vermeld in archiefstukken.
De meeste middeleeuwse bronnen zijn tot 1600 bewerkt, terwijl voor de 17e en 18e eeuw nog zeer veel gedaan moet worden. Hiervan vormt het fonds van de oude rechtelijke archieven wel de hoofdmoot. Ook kohieren, leggers en gewone archivalia bevatten nog menig toponiem dat opgespoord moet worden.
Vaak weten we van de oudste benamingen bij benadering niet, waar de percelen gelegen zouden kunnen hebben. Toch willen we een voorlopige poging wagen een overzicht te geven van de toponymen van het territorium van de schepenbank van Mill, wetende dat dit slechts een eerste aanzet is.

Toponymen schepenbank Mill
Dorpsgebieden en de jurisdictie van de Millse schepenbank dekken elkaar hier niet. De schepenbank van Mill, al voorkomend in 1349, besloeg tot in de Franse tijd het gebied van de dorpen Mill, Sint Hubert en Wanroij. De Langeboom en omgeving vielen onder de schepenbank van Escharen.
In de 18e eeuw viel zelfs het gehucht de Berkenbosch bij Ledeacker wel een onder de Millse schepenbank. Het Hollanderbroek, als heemraadschap stammend uit het begin van de 14e eeuw, lag als een apart rechtsgebied oostwaarts van Mill en Sint Hubert.
In de loop van de 17e eeuw blijft er van deze schepenbank slechts een waterschap over.
De dorpsgrenzen op zich zijn ook dikwijls vaag. Mogelijk behoorde het gebied van de kapel van Sint Hubert eerst tot Wanroij. In later tijd wordt bij het gehucht de Boer nog een stuk van Sint Hubert bij Wanroij gerekend. Ook de afpalingen tussen Mill en Sint Hubert is voor ons in de woeste gronden slecht te achterhalen.
De Princepeel kan tot Mill worden gerekend. Maar tot hoever peelwaarts strekte zich de heide van Sint Hubert uit?
Vanzelfsprekend is ons kaartsysteem ook hier bij lange na nog niet voltooid. We denken aan de schepenprotocollen van omtrent 1675 tot 1810, aan de 19e -eeuwse notariële archieven en aan menige andere collectie. Een kohier van taxatie van 1650, nog aangetroffen op de zolder van het oude Millse raadhuis, leverde nog vele namen op. Of de oudste kadastrale kaarten met Franse benamingen tot 1810 teruggaan blijft een vraag. De toponymen Vaardijk, Voordijk en Voortsedijk waren soms niet te ontwarren.
Strikte alfabetisering blijft een lastige zaak. Menige naam die niet te plaatsen was, is voorlopig maar bij Mill ondergebracht. Ook kunnen sommige Millse benamingen onder het Hollanderbroek thuis horen. Toch leek het ons nuttig alvast het resultaat van een voorlopige stand van zaken naar voren te brengen.
De Millse toponymen zijn als volgt onderverdeeld;
a. Het dorp Mill
b. Het dorp Sint Hubert
c. Het heemraadschap het Hollanderbroek
d. Het dorp Wanroij


Tot de toponymen vallende onder de schepenbank van Mill beperken wij ons tot het dorp Mill. Bij de onderstaande opgave heeft de middelste kolom betrekking op het jaar waarin het toponiem voor zover ons nu bekend voor het eerst wordt genoemd, terwijl de laatste kolom summier naar de bron verwijst. Varianten zijn meestal niet opgenomen.

top1.jpgtop2.jpgtop3.jpgtop4.jpgtop5.jpgtop6.jpgtop7.jpgtop8.jpgtop9.jpg

Bron; Archiefdienst Land van Cuijk ,
Streekarchivaris de heer A. Douma.

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig