Waarom Astrologie


WAAROM ASTROLOGIE. Geschreven door J. Rooijakkers.

Vele mensen zien de astrologie nog als onzin, als bakerpraatjes. Sommige mensen zien het zelfs als oplichterij, anderen vinden het bijgeloof.
Wat is astrologie nu eigenlijk en is er iets serieus in terug te vinden?
Vooreerst moet gezegd worden dat we eigenlijk helemaal niet weten hoe oud de astrologie is. Zeker is, dat ze duizenden jaren voor Christus al bestond. Als bewijs daarvan is er bijvoorbeeld de dierenriem van Dendera. In een oude Egyptische tempel van zo een 90.000 jaar voor Christus werd die gevonden, uitgebeiteld en vervoerd naar het Louvre in Parijs waar men hem nu bewonderen kan.
Zo wordt op de dag van vandaag de astrologie nog bedreven volgens bijbelse aanwijzingen. Het Oudtestamentische gedeelte van de bijbel stamt al duizenden jaren voor Christus en daarmee ook de astrologische aanwijzingen die in die bijbel te vinden zijn. Zo bijvoorbeeld Ezechiël IV-6 en Numeri XIV - 34.
Keurig volgens deze aanwijzingen zal de astroloog de horoscoop van de tiende dag na de geboorte laten gelden voor het tiende levensjaar en van de vijfentwintigste dag voor het vijfentwintigste jaar. Afgeleid uit de archeologische vondsten kunnen we ook vaststellen, dat de sterrenbeelden een sterk praktische uitvoering in het verleden hebben gehad.
Zo moet het sterrenbeeld Stier zijn hoogtepunt zo'n drieduizend jaar voor Christus hebben gekend. Daarna kwam het sterrenbeeld Ram in praktijk.
Vervolgens het sterrenbeeld Vissen en nu staan we op het punt van overgang van Vissen naar Aquarius.

Ver voor Christus hebben de Egyptenaren al naar dit komende Aquarius of Waterman tijdperk verwezen door middel van de Sfinx. De sfinx heeft een mensenhoofd en een leeuwenlichaam. In de dierenriem staan waterman en leeuw ook tegenover elkaar. Dit tegenover elkaar staan in de dierenriem en horoscoop noemt men in de astrologie een oppositie. Zulke opposietietekens werken in de astrologie nauw samen, als één geheel.
De Egyptenaren drukten die toekomstige samenwerking tussen Waterman en Leeuw uit in de Sfinx. In de Sfinx voorspelden de oude Egyptenaren al, de grote gebeurtenis die de komende paar duizend jaar verwezenlijkt gaan worden. De Sfinx is niets meer of minder dan een in beeld gebrachte astrologische voorspelling over het Waterman tijdperk. Die voorspelling luid als volgt. " In de komende Waterman tijdperk zal het heerszuchtige koninklijke mensendier met zijn onvoorspelbaar en onbetrouwbaar uitslaande klauwen, overheerst gaan worden door een gezonde vooruitziende blik van het menselijk verstand".

Aangezien een en ander als één geheel wordt uitgedrukt , zal het wel veel moeite en strijd kosten voordat het mensenbeest zal worden beheerst door de mensengeest. Alles bij elkaar en over het geheel genomen toch wel een mooie voorspelling. In onderdelen uit elkaar gerafeld kunnen we echter nog wel harde en moeilijke perioden verwachten. Voordat het geheel er zo rustig bij ligt als de Sfinx, zal l de strijd in alle hevigheid gevoerd moeten worden, zoals een echte strijd tussen een mens en een leeuw er uit zou zien.
Wel staat vast dat de mens overwint, maar ten kosten van wat laat zich alleen maar raden. Dan komt bij mij toch de vraag boven, wat is de mens eigenlijk en hoe werkt zijn psychen, zijn geest?

In de astrologie geeft dan antwoorden en oplossingen die anders nergens gevonden kunnen worden. Ook niet in de psychologie of andere geesteswetenschappen. Ze zijn allemaal erg knap, al die wetenschappen, dat moet gezegd worden.
Die geesteswetenschappen zeggen echter niets over de kosmische samenhang tussen al het geschapene en ook de exacte wetenschappen doen dat niet. De astrologie doet dat wel, die laat de samenhang zien tussen alle dimensies waaruit de kosmos bestaat. Geen enkele andere wetenschap kan dat. Daarmee is niet gezegd dat de astrologie volledig is, dat niet. Ze wordt nog lang niet volledig gekend. We mogen zelfs stellen, dat ze nooit volledig gekend zal worden. Ze is te veel omvattend om helemaal getekend te worden. Ze heeft een kosmische aard. Dat wil zeggen, ze dringt door in de kosmos tot in de gebieden waar de mens niet komen kan en geen weet van heeft.
De mens is tijdens zijn leven, gebonden aan de aarde en in elk geval voorlopig nog aan het zonnestelsel. De astrologie dringt door tot ver buiten ons zonnestelsel, tot ver buiten ons aardse leven. Het is dan ook zo, dat elke astroloog of hobbyist in de astrologie, met dezelfde gegevens, toch andere resultaten zal krijgen dan zijn metgezellen in de astrologie. Dat betekent dat in de astrologische resultaten het eigen kosmisch vermogen naar buiten komt. De eigen kosmische verbanden worden ontwikkeld en benut, geoefend en ingezet. Dat levert een eigen kosmische creativiteit op. We hebben het al veel gehad over de kosmos, het wordt tijd om daarover iets te zeggen.

De kosmos bestaat niet alleen uit de sterrenhemel. Toto de kosmos moet letterlijk alles gerekend worden. Sterren en planeten, de enorme afstanden en de duur die we in tijd uitdrukken, maar ook de samenwerkende krachten, de spanningen en de psychische vermogens binnen dat alles, evenals andere elkaar beïnvloedende krachten, ook de scheppende krachten. Goddelijke krachten of hoe u het maar noemen wilt.
Tot de kosmos behoort dus letterlijk alles, ook u en ik en daardoor beïnvloed het een en ander. Omdat de kosmos een geheel is beïnvloeden alle onderdelen elkaar. U kunt het zien als een schaakspel. Zo een schaakspel bestaat uit vele onderdelen met allemaal weer andere eigenschappen, net zoals de kosmos. Toch beïnvloeden alle stukken elkaar. Elk stuk beïnvloed alle andere stukken op haar eigen specifieke manier, net zoals de sterren en planeten in de kosmos dat doen.

In de astrologie hebben dan ook alle sterren en planeten hun eigen specifieke eigenschappen. Maar ook de plaatsen aan de hemel waar zij staan hebben hun eigen eigenschappen. Terwijl de planeten langs de hemel trekken, doorlopen ze die plekken met hun eigenschappen en dat levert een mengelmoesje van eigenschappen op die de mens bij zijn geboorte mee krijgt. Omdat sterren en planeten steeds in beweging zijn, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van zon en aarde, zijn de eigenschappen-combinaties steeds weer anders.
Alle mensen die verschillen in de geboorte-tijd en plaats, verschillen daarom ook van karakter. Ze sluiten in hun karakter aan bij de sterrenstanden van hun geboorte moment,
Stel dat u op een groot druk spoorwegstation staat in het centrum van het land. Alle mensen die daar staan te wachten, hebben de plaats en tijd van vertrek in hun hoofd. Ze weten dan ook precies waar ze heen gaan, Eigenlijk komt het er op neer dat er bepaalde consequenties aan vast zitten, als u op een bepaalde tijd en plaats in de trein stapt. Stapt u op een andere tijd en plaats in de trein, dan komt u heel ergens anders terecht.
Juichen of mopperen zal u niet helpen en ook ontkennen dat het zo is, helpt niet. De gevolgen zijn gebonden aan die tijd en plaats op dat station.
Zo zijn de gevolgen van uw geboortetijd en plaats, uw persoonlijk leven. Uw leven verschilt van alle andere levens, evenals uw karakter verschilt van alle andere mensen, omdat uw geboorte tijd en plaats anders is dan van andere mensen. Hoe zit dat dan met de vrije wil? Dat probleem is weer niet zo moeilijk als het lijkt. We weten allemaal dat onze vrije wil niet alles omvattend is. Ik geloof niet dat er iemand is die de griep wil krijgen. Eigenlijk willen we geen griep of welke ziekte ook. Toch krijgen we de griep of een andere ziekte en daar blijkt de vrije wil niet te werken.
Zo maken de mensen sterfgevallen mee, alhoewel ze dat vast niet willen. Zo zijn er honderdduizenden mensen die nooit miljonair worden en dat nu juist zo graag wel willen.
Nu beweer ik niet dat we geen vrije wil hebben. Zeker hebben we een vrije wil , maar niet in alles.
De vrije wil is in de eerste plaats gebonden aan het bewustzijn en in de tweede plaats aan de soort en hoeveelheid energie waarover de mens beschikt. Voor alle mensen ligt dat weer anders. Wat de energie betreft, daarover kan de astrologie weer veel opheldering geven, per persoon. Via een horoscoop kunt u te weten komen in welke richting en op welke gebieden uw wilskrachtige energie het meest werkzaam is en ook of u meer of minder wilskrachtig bent. Niet alle mensen hebben evenveel wilskracht, Binnen de gebieden waar uw wilskracht werkzaam is en binnen de grenzen van de kracht van die wil, is de vrije wil werkzaam. Daarmee blijft de vrije wil wel gebonden aan het bewustzijn. Zo zal een analfabeet nooit leren typen, ook niet al wil hij dat nog zo graag.
Hij zal eerst het alfabet bewust moeten kennen. Zit dat alfabet in zijn bewustzijn, dan pas kan zijn wil hem helpen typen te leren. Dat maakt het dan weer duidelijk dat er bij de uitleg van een horoscoop, rekening moet worden gehouden met de aard en inhoud van het bewustzijn.

De aard van het bewustzijn verschilt van mens tot mens. De inhoud van het bewustzijn wordt in hoofdzaak bepaald door het milieu. Zo zijn alle Nederlanders thuis in de Nederlandse taal en de overgrote meerderheid ook nog in de Engelse-Duitse en Franse taal.
De overgrote meerderheid der Amerikanen kennen alleen het Amerikaanse dialect van het Engels. Zo iets gaat per groep en blijft niet alleen bij de taal, maar strekt zich uit tot veel meer zaken zoals alle onderwijs, kunst, techniek, enz.
Het maatschappelijk milieu zorgt in hoofdzaak voor de inhoud van het bewustzijn. De aard van het bewustzijn wordt weer kosmisch bepaald. Over de aard van het bewustzijn kan de horoscoop weer geraadpleegd worden. Die bewustzijns-aard beïnvloed weer de richting die men kiest binnen de maatschappij. Zo wordt de een dokter en de ander bloemist.
Natuurlijk zijn er ook die werkeloos worden maar daarvoor kiest men niet, dat is weer een gevolg van het milieu. Om een goede horoscoop te maken, is het niet voldoende om de plaats en tijd van geboorte te kennen. Men moet ook een oordeel hebben over het milieu. Zo kan iemand op een bepaalde tijd geboren worden in Amsterdam. De vader en moeder zijn vermoedelijk ook Nederlanders, maar dat is niet zeker. Het kan best zijn dat zij uit een ander land komen en dan heeft dat invloed op het kind. Zo treffen we echte Nederlanders aan, in Nederland geboren dus , met Indonesische, Surinaamse, Griekse of Marokkaanse ouders. Dat heeft dan invloed op de horoscoop uitleg.
Ook of men man of vrouw is, heeft invloed. Dat zijn echter dingen die vanzelfsprekend zijn,. Uit de horoscoop is niet op te maken of ze aan een vrouw of man behoord. Evenmin kan men zien of de ouders blank, zwart of mongools zijn. Het zijn allemaal mensen. Mannen, vrouwen, met wat voor huidskleur ook, het zijn allemaal mensen.
In de astrologie is geen discriminatie te vinden, het gaat om mensen en hun talenten. Dat wat de mensen er omheen gefantaseerd hebben, valt buiten de kosmische horoscoop gegevens. Zo blijkt uit de astrologie dat de mensheid eigenlijk een grote wereldwijde familie is. De door de mensen uitgevonden landsgrenzen, godsdienstgrenzen, scheidingen en strijd vallen buiten de kosmische argumenten van het leven.
Plaatsen en streken op aarde vallen wel onder de kosmische invloeden, maar dat zijn geen grenzen zoals de mens ze heeft uitgedacht. Deze gebieden vallen onder bepaalde kosmische invloeden volgens hun natuurlijke ligging en niet volgens lands- of stadsgrenzen.
Dat in het verleden steeds maar oorlog en strijd was, is voor een groot deel te danken aan het feit, dat de mensen zich niet willen houden aan de natuurlijke kosmische grensvorming. Deze grensvormen hebben niets te maken met de mensen, maar berusten op relatiekrachten tussen de oneindige ruimte van het uitspansel en de krachten in en van de aarde. De gebogen lijn van het aardoppervlak heeft haar eigen karaktertrekken, die met de kromming van het oppervlak variëren. Het is zoiets als de dierenriem aan het firmament. Op het aardoppervlak wordt een en ander in materie uitgevoerd en aan het firmament wordt het psychisch uitgedrukt. Deze twee komen samen in de mens en die mens bestaat dan ook uit lichaam en geest. Deze twee zijn in elk mens gecombineerd volgens de bepaalde onderlinge stand tussen aardoppervlak en uitspansel bij de geboorte.

Eenmaal in de 24 uur draait de aarde om haar eigen as. Daardoor worden alle onderdelen van haar oppervlakte-kromming eenmaal in de 24 uur blootgesteld aan alle onderdelen van de kromming in het firmament. Men kan zeggen dat alle materiele variaties op aarde eenmaal in de 24 uur worden blootgesteld aan de psychische variaties van het heelal. Daarom zijn ook alle mensen verschillend van elkaar. Ze verschillen psychisch in karater van elkaar en ze verschillen lichamelijk materieel van elkaar. Er zijn dan ook geen twee mensen precies gelijk. Ze hebben allemaal weer een ander karakter en ze hebben allemaal weer een ander duidelijk herkenbaar gezicht, Zelfs de vingertoppen van elk mens zijn zo verschillend, dat ze als sleutels, al of niet passen op gevangenis deuren.
Nu is het menselijk verschil van de geest veel groter dan het lichamelijk verschil. De onderlinge lichamelijke verschillen zijn eigenlijk nog maar heel klein. Het is niet zoals bij de dieren waar het verschil enorm is. Denk aan een olifant en een muis, een mug en een libel, een mus en een struisvogel. De mens is al aan een eenheidsuitdrukking toe op lichamelijk gebied.
Geestelijk wordt het verschil tussen de mensen onderling eigenlijk groter. Die geestelijk groei in verschil, past ook bij het enorm uitspansel, waar aan de menselijke geest beantwoord.

Ook het aardoppervlak heeft zijn eigen kenmerken die van plaats tot plaats verschillen en die verschillen laten zich niet dwingen door menselijke voorkeuren. De gevechten via politiek en oorlogen om kunstmatige landsgrenzen, zouden eigenlijk tot het verleden moeten behoren. Ze zouden al tot het verleden behoren, als de werkelijke situatie en waarde tot de menselijk bewustzijn was doorgedrongen. Alle mensen behoren tot een grote familie, de mensheid.
Grenzen belemmeren de praktische uitvoering daarvan. Grenzen stemmen ook niet overeen met het natuurlijk aardoppervlak. Het werkelijk volledig mens zijn, hangt samen met het werkelijk volledig één zijn. Begrensde landen geven begrensde verstanden. Onbegrensd land geeft een onbegrensd verstand.
Dit breng ik niet naar voren met duistere bijbedoelingen. Het gaat alleen om de astrologie en de menselijke relatie onderling en ten overstaan van aarde en heelal. Die aarde ondergaat de kosmische invloeden, maar heeft ook haar eigen karakter. Dat eigen karakter verschilt van gebied tot gebied.
De mens, afkomstig en via evolutie gegroeid uit de aarde, groeit steeds meer in geestelijke richting. Dat betekend weg van aardse invloeden en uiteindelijk van de aarde zelf. Tijdens die groei, door de eeuwen heen, probeert hij los te komen van de aardse invloeden. Zijn geest wil de zaken op aarde gaan regelen. Hij negeert die aardse invloeden steeds meer en deelt zelf de aarde in. Zijn geest is eigenlijk nog niet ver genoeg geëvolueerd, nog niet in staat om de aardse zaken zelf te regelen. Er komen spanningen, grenzen, economische malaise, oorlogen en politiek, allemaal vanuit de pogingen, zelf de baas te worden vanuit de pogingen, zelf de baas te worden en de aardse zaken te regelen.
De aarde heeft echter haar eigen invloedsferen en die zal ze behouden. Wij mensen moeten de aarde de aarde laten, want zij regelt haar eigen zaken. Wij mensen moeten de kosmos proberen te begrijpen en ze steeds beter willen begrijpen en daar naar gaan leven.
Her verschil tussen de lichamelijke toestand van de mensen is nog maar erg klein. Het verschil in huidskleur of ogenstand is eigenlijk het enigst wat nog echt zichtbaar is. Er zijn nergens mensen te vinden met een staart, vleugeltjes of een slurf, zoals dat bij de dieren het geval is.
We moeten daar gebruik van maken en de mens als een eenheid op materieel gebied behandelen. Onze activiteiten zouden meer verlegd moeten worden van de materie naar de geest. Geestelijke creativiteit en vooral ook geestelijke vrijheid om te geloven en uit te proberen wat men zelf wil.
De astrologie laat ons niet alleen zien dat dat kan, maar tevens toont de astrologie een enorm scala van mogelijkheden in deze richting.
Nu komen over een X aantal jaren deze gezichtspunten vanzelf naar voren. Daar hoeven we echter niet op te wachten, want eigenlijk is de tijd nu rijp voor ingrijpende veranderingen vanuit andere gezichtspunten in en doorgevoerd. De tijd is daar nu rijp voor, maar of de mensen daar ook ver genoeg voor zijn geëvolueerd is een onbeantwoorde vraag. Laten we vurig hopen van wel, want anders ziet het er treurig uit.
De mens is miljardair in aantal en daardoor ook miljardair in geestelijk vernuft. Dat wil zeggen als we elkaar geen geestelijke grenzen opleggen. Erkenning van lichamelijke gelijkheid van alle mensen en een garantie voor de geestelijke vrijheid van alle mensen, is een garantie voor de oplossing van alle problemen van onze tijd. Die geestelijke vrijheid hangt niet samen met handel en industrie, juist niet. Industrie en handel voldoen aan de lichamelijke kant.
Maar nu dreigen we af te dwalen van het doel van deze uiteenzetting. Astrologie geeft antwoord op de meest uiteenlopende levensvragen. Per astroloog wordt daarop een antwoord gevonden en gegeven.
Niet alle mensen hebben talent voor de astrologie. Het is zoals met alle vakken, de een is er goed in en de ander slecht, met alle variaties daar tussen.
Iedereen kan echter de grondbeginselen leren en daardoor enig begrip van de astrologie krijgen. Om goed thuis te raken in de astrologie is eigenlijk een andere manier van denken vereist dan de gebruikelijke. In onze maatschappij denken en doen we sterk analytisch. Onze hele opvoeding en ook ons onderwijs is analytisch materialistisch gericht. Met deze denkwijze kunnen we in de astrologie niet beginnen. Het is ook niet een vorm van synthese, het samenvoegen van analytische onderdelen. Nee, het astrologisch denken is meer het denken in vormen, vergelijkingen en veranderingen. Niets staat echt vast in de astrologie, niets is zeker in de zin zoals wij die zekerheid zien in ons dagelijks leven.

Zo is de astrologie meer een karakterbeschrijving dan het werken met feiten. Zo'n karakterbeschrijving kan gegeven worden van een mens, van groepen mensen, van beroepen enz. Ook het karakter van de toekomst kan beschreven worden vanuit de artrologie. Dit is niet precies hetzelfde als de toekomst voorspellen. Het voorspellen van de toekomst is meer het voorzeggen van gebeurtenissen. Het karakter van de toekomst is de sfeer van waaruit alles gebeurd. Het is niet zo gemakkelijk om zo'n karakter van iemands toekomst te beschrijven. Wij mensen gebruiken te gemakkelijk feitelijke omschrijvingen. Hiermee bedoel ik dan dat we vanuit onze leefsituatie in deze wereld gewend zijn om te gaan met zekerheden of feiten.
Een karakter is ook wel een zekerheid, maar een zekerheid die zich toch telkens weer anders uit. Zij is het ook met de astrologische voorspellingen, het zijn karakterologische beschrijvingen van de toekomst en het ligt aan de uitdrukkingen of men gelijk krijgt.
Zo kun je bijvoorbeeld op een gegeven moment in de horoscoop zien dat iemand problemen krijgt in het verkeer. Het karakteronderdeel is dus moeilijkheden met of in het verkeer. Nu kun je niet zeggen dat de persoon een auto-ongeluk zal krijgen, want je hebt kans dat zijn fiets gestolen wordt of hij krijgt een lekke band, of zijn treinvervoer valt uit vanwege een staking of zijn vliegtuig wordt gekaapt of hij glijdt uit en breekt zijn been.
Dit alles en nog veel meer valt onder problemen met het verkeer. Je kunt dus niet of heel moeilijk tot bijzonderheden komen met astrologische voorspellingen, juist omdat je dan feiten gaat noemen. Het werkelijke van de voorspelling is echter karakterologisch.
Dat maakt weer dat zo een vooruitzicht van "moeilijkheden in het verkeer" niet alleen beperkt blijft tot het feitelijk verkeer op de weg, te water of in de lucht maar ook in het verkeer met mensen, want ook dat valt onder datzelfde karakter. Vaak zien we dat al direct aansluiten of vooraf gaan aan zo een feitelijk verkeersprobleem. Men heeft5 zich boos gemaakt op iets of iemand en dat was de druppel die nodig was voor een ongeval of zoiets.
Men komt in contact met de politie, advocaat of nog andere problemen met mensen. Ook kunnen de verkeersproblemen in het feitelijk verkeer en tussen mensen helemaal apart staan van elkaar. Dat is echter alleen maar ogenschijnlijk, want het karakter van die tijdsperiode is nu eenmaal een geheel voor die persoonlijke mens of mensengroep.

Onze voorouders leefden in hun tijd en dat was een andere tijd, andere gemeenschap dan nu. Men kende geen auto, computer, televisie, radio, asfaltwegen, torenflats, garages, tankstations, spoorwegen, telefoon, vliegtuigen enz.
Vijghonderd jaar terug kende men zelfs de tomaat, de rijst en de aardappel nog niet. Toch hadden ook die voorouders allemaal een eigen karakter en dat eigen karakter uitte zich in die dagen anders dan in onze dagen omdat de tijdgeest anders is.
Een paar honderd jaar geleden nog benaderde men zijn vervoermiddel, het paard, met hooihaver en een klopje op zijn schouder en nek van het beest. In onze tijd benaderen we het vervoermiddel met benzine, olie en een set sleutels.
Deze zaken verlangen ook andere karakters, er is een andere innerlijke opstelling nodig. En zo zijn er heel veel zaken die vroeger anders waren dan nu, waardoor de karakters zich anders uiten dan nu alhoewel de karakters op zich hetzelfde zijn.
Via de astrologie kunnen we die karakters leren kennen, niet via de computer want die is van onze tijd, maar door iemand die goed thuis is in de astrologie. Daarvoor is dan nodig de geboortegegevens, dag, maand, jaar en plaats van geboorte, huwelijksgegevens, enzovoort.
En eventueel beroep van ieder persoon afzonderlijk. De stand van de sterren op dat moment van geboorte vertelt de astroloog over de persoon in kwestie.

Een ander voornaam punt ter beantwoording is de vraag: Hoe kunnen die sterren, zo ver van ons vandaan, invloed op ons leven hebben?
Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Dat ze invloed kunnen uitoefenen is wel duidelijk, maar hoe dat gebeurd weten we eigenlijk niet. Natuurlijk kunnen ze wel invloed uitoefenen.
De eerste mensen staan ook ver van ons vandaan. Volgens de wetenschap is het miljoenen jaren geleden dat de eerste mensen op aarde rond liepen. Ondanks dat ze zo ver van ons verwijderd zijn, zouden we zonder die eerste mensen helemaal niet bestaan. Iets wat ver van je af is, kan dus echt wel van invloed zijn.

Nu gebeurd sie sterreninvloed via een hogere dimensie. Dat wil zeggen dat wij mensen het niet allemaal zien, kennen en begrijpen kunnen. Het is zoiets als een foto van een berglandschap. U zou willen weten wat er achter die bergen is. Dat kunt u op de foto niet zien, u kunt via de foto niet achter die bergen kijken. Wilt u echt weten dan moet u naar de plaats gaan waar die foto genomen werd en gaan kijken wat er achter die bergen is. Doet u dat niet, dan kunt u het nooit weten.
Zo iets is het ook met die planeet invloeden. We weten dat ze er zijn, maar kunnen ze niet echt zien of begrijpen. Alleen de gevolgen zijn te constateren. Nu kunnen we natuurlijk zeggen, ik kan die invloeden niet zien, dus zij zijn er niet.
De mensen hebben altijd de neiging gehad om zo te redeneren of zich in ieder geval te gedragen alsof ze zo redeneren.
De planeten en sterren hebben hun invloeden op onze aarde en in onze levens, maar we doen net of het niet kan. Zulk gedrag behoort kennelijk bij de mens, dat valt op meerdere gebieden te constateren.
De feiten uit de astrologie wijzen eenvoudig uit dat de planeet en sterinvloeden op de wereld er zijn. De exacte uitwerkingen zijn moeilijk te berekenen. Het lijkt op het mengen van kleuren. Je weet als je geel en blauw door elkaar mengt, dan krijg je groen. Nu weet je nooit van te voren wat voor groen je precies krijgt, er zijn wel honderd tinten in groen mogelijk.
Ook de planeetinvloeden worden gemengd volgens het op het geboorte moment meegekregen mengpatroon. We hebben daarover al gesproken bij het karakter dat de astrologie beschrijven kan en de invloed is er dan ook inderdaad. Die invloed is niet natuurwetenschappelijk, maar wel karakterologisch vast te stellen.

Natuurlijk zullen er voor u nog vele vragen onbeantwoord zijn. De bedoeling van dit boekje was alleen om u wat meer inzicht in de astrologie te geven, het hoe en waarom er van. Velen praten en schrijven onzin over de astrologie en velen hebben hun vooropgezette meningen klaar liggen om te propageren. Het is onvoorstelbaar dat zo vele en soms zelfs geleerde mensen, zo onzinnig oordelen over de astrologie, zonder zich er in verdiept te hebben.
Velen ook schrijven astrologische rubrieken in kranten en tijdschriften alleen voor de lieve duiten. Zulk een periodieken astrologie bederft veel voor de echte astrologie , maar heeft eigenlijk niets met astrologie te maken.
Wil men een horoscoop beschrijven dan is die maar voor een persoon geldig en zeker niet voor alle abonnees. Toch worden ze veel gelezen en daarom ook veel geschreven. Dat is zo'n beetje te vergelijken met de kindertijd van de astrologische periode die aanbreekt. Het is het kinders avontuur zoals we in onze kinderjaren appeltjes gingen stelen bij de buurman. In die periodieken vinden we niet veel meer dan wat onschuldige astrologisch avontuur, naar geen echte astrologie.

Bron:
J. Rooijakkers,
Nijmegen.

Kosmologie
Astrologie
Genealogie

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig