Bestuur Stichting Myllesheem

Heemkundekring Mill

bestuur_stichting_Myllesheem_Mill__1976.jpg

De pioniers en oprichters van de heemkunde kring "Stichting Myllesheem Mill."
Op bovenstaande foto : v.l.n.r. H. van de Weem, M.Moors-Verheyden, P. Moors, B. Boffen, M. Kremers, B. Claassens, W. Sweens en H. Christiaans.

Oprichtingsdatum Heemkundekring Mill de dato 01-06-1975. De notariële oprichtingsakte van de "Stichting Myllesheem Mill" is 24 april 1984 opgemaakt ten kantore van notaris Stalpers.Eigenlijk bij toeval ontstaan en zomaar begonnen, deze Heemkundekring Mill. Bij toeval omdat men ontdekte dat de datum van de Stichting van de Parochie 650 jaar geleden ongeveer samenviel met het 100-jarig bestaan van de laatste nieuwe kerk. Ze zijn begonnen om wat meer te weten te komen van de geschiedenis van de Parochie Mill. Als de heren dan ook bijeen zijn, snuffelen in papieren en dikke boeken, vliegt het "vakjargon" je om de oren en als volslagen leek op dit terrein sta je dan toch wel dom te kijken. Maar langzaam kom je erachter dat dit een onmetelijk groot gebied is, waaruit moeizaam gegevens gezocht moeten worden uit archieven, die vaak helemaal niet geordend zijn. Dat wordt soms zoeken naar een speld in een hooiberg en dan weet je vaak ook nog niet eens hoe de SPELD eruit ziet. Dan moeten allerhande gegevens samen gevoegd worden tot een geheel waarbij dan vaak blijkt dat er toch weer hele stukken ontbreken. Tevens wordt het zoeken ook vaak bemoeilijkt door Taal en Dialect.
De heemkundekring is vooral geïnteresseerd in de oude geschiedenis van Mill van voor 1800. Misschien dat er nog mensen zijn die oude legenden kennen of oude papieren bezitten, zoals tekeningen, brieven e.d. De heemkundekring wil dat graag vernemen. De oudste tot nu toe gevonden brief is van 1156, waarin Bisschop Hendrik II van Luik de Abdij "Marienweerd" toestaat de H. Dienst op haar landgoed "Pisla" te verrichten en de broeders aldaar te begraven.
Er is nog veel te onderzoeken door de Heemkundekring zoals de archieven in de Kloosters van de Norbertijnen te Heeswijk, Leuven en nog vele andere. Een grote wens van de Heemkundekring: de ruïne van de Kapel archeologisch te laten onderzoeken en....en...., als je een keer 'n succesje hebt "aldus dhr. v.d. Weem" heeft het je zo te pakken, dat je er haast niet meer mee kunt ophouden, het is eigenlijk een tik, maar wel een fijne.

anzichtkaart_mill_totaal.jpg

De Stichting stelt zich ten doel:
het bevorderen, casus quo doen bevorderen van de kennis van het Millse eigene, zijn bevolking, zijn bodem, zijn geschiedenis en zijn volksgebruiken.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het bestuderen van historische bronnen;
b. het verzamelen en vastleggen van historische vondsten, publicaties, fotomaterialen, overleveringen en volksverhalen;
c. het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de Millse gemeenschap.

Samenstelling bestuur Stichting Myllesheem.

Per juni 2020 bestaat het bestuur uit:
Voorzitter: Pieter Verstraaten
Secretaris: Bert Veldpaus
Penningmeester: Rob Vloet

E-mail; info@myllesheem.nl


Leden;
Willy Sweens, Huub Hermanussen, Piet Vollenberg, Janneke van Gemert-van Eenbergen, Toon Willems, Julia Kremers-van Eenbergen, Raymond van Putten, Marcel van Erkelens ,Peter Copier , Peter Goossens ,Broer van Thiel , Cor Derks, Carolien Geurts van Kessel, Arno van Hout, Paul van de Geyn.

Rekeningnummer: NL69RABO0134323637 t.n.v. Stichting Myllesheem

Beheerder website: Rob Vloet en Raymond van Putten
Webmaster: Raymond van Putten. info@myllesheem.nl

COLOFON:

Fotoverantwoording
Archief Stichting Myllesheem, Fotografie Hans Hermsen, archief Heemkundekring Felix Walter Langenboom, archief Heemschut Sint Huybert en archief Heemkundevereniging Amansheem Wilbertoord, Fotografie Ferry Vloet, Mill van toen Toon Willems, Jan Strik architect.

Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd bij het tot stand brengen van deze website.

In het bijzonder willen wij de heer Martien Hermsen† en de heer Hans Hermsen ( zoon van Martien Hermsen ) bedanken voor het beschikbaar stellen van hun historisch fotoarchief wat voor Myllesheem van groot nut is geweest voor het publiceren van diverse artikelen op deze website.

Disclaimer
Stichting Myllesheem heeft haar best gedaan om volgens de wettelijke bepalingen te handelen.
Mochten er desondanks personen of instanties menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de Stichting Myllesheem wenden.
Echter ondanks onze zorgvuldigheid kan aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden niet worden aanvaard.

Redactie en vormgeving
Stichting Myllesheem.

MYLLESHEEM IS ER VOOR IEDEREEN
myllesheem_is_voor_iedereen.jpg

HEEMKUNDE

Waaruit bestaat Heemkunde?

Vanzelfsprekend hechten wij ons aan een bepaald stukje van onze aarde, namelijk dat waar wij ons thuis voelen. Dat noemt men "heemliefde". Onbekend is onbemind, wat wij liefhebben moeten wij beter leren kennen. Dat gebeurt door de "heemstudie."
Wat schoon en goed is in het uitzicht en in de gebruiken van de streek beschermen, dat noemt men "heemschut.". De drie zaken samen noemt men "Heemkunde."

Heemliefde is veelal aangeboren, maar kan verder ontwikkeld worden. Heemstudie is het beoefenen van de wetenschappen, die ons zowel de mens als het landschap leren kennen van een bepaalde streek. Heemschut is het gevolg van beide voorgaande.

WELKE ZIJN DE VOORNAAMSTE WETENSCHAPPEN VAN DE HEEMKUNDE ?

• De geschiedenis: politieke, militaire, godsdienstige, culturele, rechtskundige economische, sociale.

• De Familiekunde: geslachtskunde, heraldiek(wapenkunde), naamkunde.

• Natuurwetenschappen: aardkunde, weerkunde, plant- en dierkunde.

• Aardrijkskunde: vormingsgeschiedenis van de streek.

• Taalkunde: dialectstudie, plaatsnaamkunde.

• Volkskunde: zeden en gewoonten, legenden en volksverhalen, gebruiksvoorwerpen.

• Kunst: kunstgeschiedenis, oudheidkunde.

HET NUT VAN DE HEEMKUNDE;

• Voor onszelf: ontwikkeling, verpozing, volksverbondenheid.

• Voor de gemeenschap: verrijken van de cultuurwaarden, weerstand van vreemde invloeden, bewustzijn van eigen grootheid.

• Voor het onderwijs: aanvulling van de schoolse wetenschappen.

• Voor de wetenschap: het belang van het detail voor het geheel van de wetenschap, onderlinge uitwisseling van hulpwetenschap en wetenschap.


HEEMKUNDE EN VOLKSKUNDE
Inleiding tot de studie van volkskunde.

• 1. Algemeen begrip:Heemkunde en volkskunde/Beschavingsgeschiedenis; De volkskunde als wetenschap; Het werkterrein van de volkskunde; Verwante wetenschappen bij volkskunde-studie.

• 2 Het begrip volk:Gezin en gemeenschap; Levensmilieu of heem: platteland, agglomeratie en stad; Generaties en gemeenschapsleven.

• 3 Studie aspecten:Geografisch(verspreiding in de ruimte); Historisch(verleden en heden, evolutie); Sociologisch(sociale groepen en cultuurgrond); Psychologisch(mentaliteit of "eigen aard ".)

• 4 Theoretisch basiswerk:Wetenschap der volkskunde, Amsterdam, 1941, 75 blz. , 111.

• 5 Studie van volkskunde:Volkskunde tijdschrift; Volkskunde atlas; Brabants Heem.

HET GEBIED VAN HET HEEM EN VOLKSKUNDIG ONDERZOEK.
Het Heem in de Volkskunde.

Algemene nota: Alwetendheid is onmogelijk. Zoals in andere takken van de wetenschap is de vorser verplicht zich meer en meer tot specialisatie te beperken. Bij het beschouwen van het gebied van de volkskunde dringt die grondgedachte zich op, ook om de belangstellende bij het betreden van dit onmetelijk gebied op geen enkele manier af te schrikken.

Speciale nota: De specialisatie moet in het brandpunt staan van de volkskundige studie van gewestelijke groepen. Zij bepalen zelf de grenzen van het te behandelen onderwerp in het te onderzoeken gebied. Hierbij vergeten wij nooit de samenhang en het verband met andere gebieden in nabije en verre omgeving en hetgeen aldaar over het onderwerp reeds werd geconstateerd en eventueel gepubliceerd.

• A. De mens en zijn behoeften.
• De nederzetting; verleden en heden- woning- voeding- kleding- tooi.

• De economie; ambacht- nering- werktuigen- de evolutie van de dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

• Het vervoer; vervoermiddelen -wegen.

• B. De mens en de gemeenschap.
• levenscyclus; gemeenschapsleven van de wieg tot het graf.
• sociale cyclus; gemeenschapsleven van Nieuwjaar tot Silvester
• kalender cyclus
• gemeenschapsleven- vrije tijd - vereniging

De mens en zijn geloog.
• geloof en geloofsuiting
• bijgeloof
• buitennatuurlijke krachten - afweer

De mens en de kunst
• volk poëzie; volkslied - kinderlied
• muziek en dans; volkse instrumenten
• woordkunst; sprookjes- sagen - legenden - anekdoten - moppen

Oude gebruiken in nieuwe vormen
• processie-kermisgebruiken-feestmaaltijden, kerstmis en kerstboom-Sinterklaas-misbruiken, inhalen van pastoor en burgemeester e.d.

De belangstelling voor het Heem, de eigen omgeving en de geschiedenis daarvan, neemt hand over hand toe. Veel kranten en tijdschriften besteden de laatste tijd een aantal artikelen over dit onderwerp, zoals" Myllesheem vertelt" in de Neije Krant van Mill.
Zo ook onze stichting Myllesheem. Onder deze naam tracht een groep Millenaren in hun tot nu toe onregelmatige activiteiten op het gebied van de Millse heemkunde wat lijn te brengen. De groep heeft in het verleden al enige malen van zich laten horen, maar had dan een duidelijk doel nodig om iets te presenteren. om iets te presenteren.
Zo verzorgden zij in 1976 de viering van het 650 jarig bestaan van de Parochie Sint Willibrord. Zij brachten een herdenkingsboekje uit, richtten een tentoonstelling in en presenteerden een klankbord.
In 1980, bij gelegenheid van de veertigjarige herdenking van de slag bij Mill in de meidagen van 1940 werd opnieuw een tentoonstelling ingericht en een herdenkingsboekje uitgegeven.
Tevens is er een fotoboek over Mill gemaakt onder de naam Mill in beeld en herinnering.
Tevens is op dit moment de werkgroep Straatnamen en Gebouwen bezig met de voorbereiding voor een nieuwe uitgave Stratenboek van Mill

Stichting Myllesheem
Mill 29 juli 2023


X